Islak Alarm Vanası Wet Alarm Valve

Islak alarm vanası, Islak tip yangın söndürme sistemlerinde kullanılır. Suyun donma sıcaklığının üstünde olan uygulamalar için kullanılarak, borular içinde basınçlandırılmış suyun, yangın anında sprinklerin devreye girmesi sonucunda yangın bölgesine suyun ulaştırılmasını sağlar.Wet alarm valve is used in Wet type fire extinguishing systems. It is used for applications where the temperature of water is above freezing and provides the water inside the pipes to reach the fire area as a result of the activation of the sprinklers during a fire.

  • Borular içinde basınçlandırılmış halde bekleyen su, sprinklerin devreye girmesi sonucunda yangın bölgesine deşarj olur.The water, pressurized inside the pipes, is discharged into the fire area when the sprinklers are activated.
  • Basınçlı su sistem sürekli olarak beslenirken aynı anda geciktirme hücresini de doldurur.The pressurized water system continuously feeds while also filling the delay chamber at the same time.
  • Hücre dolduktan sonra hücre üzerindeki basınç anahtarı tetiklenir.After the chamber is filled, the pressure switch on the chamber is triggered.
  • Basınç anahtarı otomasyon sistemine alarm bilgisini ulaştırır.The pressure switch sends alarm information to the automation system.
  • Su motorlu gonga ulaşır ve mekanik alarm verilmesini sağlar.Water reaches the water motor gong and provides mechanical alarm.
ISLAK TİP YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİWET TYPE FIRE EXTINGUISHING SYSTEM

Islak tip sprinkler sistemlerinde, otomatik sprinkler bir su kaynağına bağlı bulunan ve içinde su bulunan boru sistemlerine tespit edilmiştir. Bu sistemlerde yangından oluşan ısının etkisiyle sprinkler açılır ve suyun yanan maddelerin üzerine boşalmaya başlamasını sağlarlar. Sisteme bağlı herhangi bir sprinkleri yangından oluşan ısının etkisi harekete geçirerek suyun akışını sağlar. Serbest kalan su sprinklerdeki yansıtıcıya çarparak dağılır ve yangın mahalline düzgün bir yağmurlama şeklinde boşalması sağlanır.In wet type sprinkler systems, automatic sprinklers are installed in pipe systems connected to a water source and containing water. In these systems, the sprinklers open due to the effect of the heat generated by the fire, and they start emptying water onto the burning materials. Any sprinklers connected to the system activate due to the effect of the heat generated by the fire, ensuring the flow of water. The released water is distributed by hitting the reflector in the sprinklers and is discharged onto the fire area in a smooth sprinkling manner.

Kullanım alanındaki şartlara bağlı olarak, sprinkler 40°C ile 350°C arasında belirlenen bir sıcaklık değerinde aktif hale geçmek için dizayn edilirler. Sprinklerin çoğu yaklaşık olarak dakikada 70 ile 100 litre arasında suyun yangın mahalline boşalmasını sağlarlar. Islak sprinkler sistemi ortak bir kolondan beslenen zonlara ayrılabilir. Sistem zon büyüklüğü; Yapının yangın tehlike sınıfına bağlı olarak belirlenir. Yüksek depolama alanlarında, herhangi bir besleme kolonuna bağlanan her bir kattaki maksimum kat alanı 3716 m²’nin üzerinde olmamalıdır. Bir sprinkler zonu birden fazla kata veya ayrı kullanım bölgesine hitap ediyorsa, katların veya bölgelerin girişine izlenebilir kesme vanası, akış anahtarı ve test ve drenaj vanası konulmalıdır. Islak borulu sprinkler sisteminde borular, sürekli olarak basınçlı su ile dolu durumda tutulur. Sadece donma riski olmayan ve çevre sıcaklığı 95 °C’ yi geçmediği yerlerde uygulanır. Depending on the conditions of use, sprinklers are designed to become active at a temperature range of 40°C to 350°C. Most sprinklers discharge approximately 70 to 100 liters of water per minute to the fire area. The wet sprinkler system can be divided into zones fed from a common column. The size of the system zone is determined based on the fire hazard class of the building. In high storage areas, the maximum floor area connected to any supply column should not exceed 3716 m² per floor. If a sprinkler zone serves multiple floors or separate usage areas, visible cut-off valves, flow switches, and test and drain valves should be installed at the entrances of the floors or areas. In wet pipe sprinkler systems, the pipes are constantly kept filled with pressurized water. It is only applied in places where there is no risk of freezing and the ambient temperature does not exceed 95°C.