Yangın PompasıFire Pump

Yangın pompası nedir?What is a fire pump?

Yapılarda, endüstriyel tesislerde, hizmet ve üretim denince akla gelen her alanda insan ya da ortamdan kaynaklanan; cana, mala büyük zarar verebilecek olası yangın durumlarında kullanılan yangın pompalarına dair bilgiler paylaşacağız yazımızda. Yangın çıktıktan sonra değil yangına sebebiyet verebilecek her duruma karşı önlem alınması elbette ki öncelikli şart. Ancak birtakım koşullar, bilinçsiz personel, insani ya da materyallerden kaynaklanan sorunlar nedeni ile bir şekilde tüm önlemlere rağmen yangın çıkabiliyor. Bu gibi durumlarda alınan tüm tedbirler basit bir ihmalin kurbanı olabiliyor. Böyle olunca öncesinde olduğu kadar sonrasında devreye giren önlemler de hayat kurtarabiliyor. Bu önlemlerden biri yangın pompaları. Yangın pompalarının, söndürme sistemlerinde oluşabilecek olumsuz etkilerden bağımsız olarak acil durumlarda sorunsuz ve tam performanslı işlemesi gerekir. Buradaki kritik bir diğer nokta ise “zamanında” devreye girebilmesi. Bunun yolu, yangın pompasını satın alıp sistemi kurmak ile bitmiyor; devamında yangın pompasının periyodik bakımının da yapılması gerekir. Pompalarla ilgili her yazımızda pompa bakımının önemine değiniyoruz. Özellikle yangın gibi hayati riskler taşıyan durumlarda pompa bakımı daha da öne çıkıyor In buildings, industrial facilities, and every area associated with service and production, fire pumps are used in potential fire situations that can cause significant harm to life or property from human or environmental causes. Taking precautions against potential fire situations is just as essential as dealing with a fire after it has occurred. However, despite all precautions, fires can still occur due to certain conditions, negligent personnel, or problems arising from human or material factors. In such cases, all precautions taken can fall victim to a simple neglect. Therefore, preventive measures that come into play both before and after are crucial and can save lives. One of these measures is fire pumps. It is essential for fire pumps to operate smoothly and at full capacity in emergency situations, regardless of adverse effects that may occur in extinguishing systems. Another critical point here is the ability to activate them "on time." The process doesn't end with purchasing and installing the fire pump; periodic maintenance of the fire pump is also necessary. In every article related to pumps, we emphasize the importance of pump maintenance. Especially in situations with vital risks like fires, pump maintenance becomes even more critical.


Yangın pompaları günümüz modern yaşamında aktif olarak kullanılan en önemli yangın söndürme ekipmanlarından biridir. Özellikle önemli yatırımlara sahip tesisler ya da patlayıcı, tehlikeleri maddeleri kullanan yapılar her an yangın riski ile karşı karşıyadır. Yangın pompası, bu durumun yaratabileceği olası can ve mal kayıplarını yok etme ve/veya aza indirme üzerine konumludur. Yangın pompası, yangın durumunda önceden hesaplanmış su çıkış ağızlarındaki basıncını ve gereken debiyi karşılayabilecek şekilde seçilen ve projelendirilen yangın sisteminin bir parçasıdır. Yangın pompası ne işe yarar sorusunun yanıtını da şu şekilde verebiliriz; temel olarak yangın pompaları, yangın dolaplarındaki hortum tesisatını ve hidrant tesisatlarını basınçlandırmaya yarayan ekipmanlardır. Fire pumps are one of the most important fire extinguishing equipment actively used in modern life today. Facilities with significant investments or structures using explosive and hazardous materials face fire risks at all times. Fire pumps are positioned to eliminate and/or minimize potential loss of life and property caused by such situations. A fire pump is part of a fire system designed to meet the pressure and flow rate required at pre-calculated water outlet points in the event of a fire. To answer the question of what a fire pump does: fire pumps primarily serve to pressurize the hose and hydrant systems in fire cabinets.


Yangın pompası çalışma prensibi nedir? What is the working principle of a fire pump?

Yangın pompaları için, sulu yangın söndürme sistemlerinin “beyni” diyebiliriz. Çünkü eğer hatalı ya da eksik yangın ekipmanları ile kullanılırsa tüm sistemin devre dışı kalmasına yol açabilir. Bu nedenle ana mekanizma görevi görür. Yangın pompası seçimi, montajı ve en çok da bakımı konusunda hassas ve titiz olmak gerekir. Çünkü olası bir yangın halinde, sizi koruyacak en önemli nokta alınan “hatasız ve doğru” önlemlerdir. Yangın pompası performans testinin önemini bu noktada görüyoruz. For fire pumps, we can call them the "brain" of water-based fire extinguishing systems. This is because if used with faulty or incomplete fire equipment, it can render the entire system inoperative. Therefore, they function as the main mechanism. It is essential to be careful and meticulous in selecting, installing, and especially maintaining fire pumps. In the event of a fire, the most important aspect that will protect you is the "accurate and correct" measures taken. This highlights the importance of fire pump performance testing.

Yangın pompasının çalışma prensiplerini birkaç madde ile özetleyelim; Let's summarize the working principles of the fire pump in a few points;

 • Yangın pompası, yangın sırasında gereken basıncı ve debiyi karşılayacak şekilde seçilmelidir; bu, yangın pompası seçiminde kritik noktalardan biridir. The fire pump should be selected to meet the required pressure and flow during a fire; this is a critical point in the selection of a fire pump.
 • Yangın pompa sistemleri ana ve yedek pompadan oluşur. Bu anlamda ana yangın pompalarını yedekli olarak projelendirmek önemli bir detaydır çünkü olası risklerde hep bir B planı gereklidir. Fire pump systems consist of a main and a backup pump. In this regard, it is important to design the main fire pumps with redundancy because a backup plan is always necessary in potential risks.
 • Yangın söndürme sistemlerinde kullanılan yangın pompaları, bir kontrol panosu tarafından kumanda edilir. Her bir yangın pompası için ayrı bir kontrol panosu bulunur. Bu panolar ilgili standartlara ve yönetmeliklere uygun olarak konumlandırılır. Fire pumps used in fire extinguishing systems are controlled by a control panel. Each fire pump has a separate control panel, which is positioned according to relevant standards and regulations.
 • Yangın söndürme sistemlerinde elektrik motor tahrikli ya da dizel yangın pompaları kullanılabilir. Electric motor-driven or diesel fire pumps can be used in fire extinguishing systems.
 • Yangın söndürme tesisatındaki sistem basıncı, yangın pompasına ait basınç şalterinden ayarlanan değerin altına düşerse yangın pompası otomatik olarak devreye girer. Basınç şalterinden sinyal bilgisi gelir ve bu bilgi kontrol panosuna iletilir. Yangın pompası gelen basınç bilgisine göre devreye girer ve gerektiğinde kontrol panosu üzerinde yer alan durdurma anahtarı ile devre dışı bırakılır. If the system pressure in the fire extinguishing installation falls below the value set on the pressure switch of the fire pump, the fire pump automatically activates. A signal is received from the pressure switch and transmitted to the control panel. The fire pump activates according to the incoming pressure information and can be deactivated using the stop switch on the control panel when necessary.
Yangın pompası çeşitleri nelerdir? What are the types of fire pumps?

Yangın söndürme sistemlerinde; hat tipi, uçtan emişli ve ayrılabilir gövdeli çift emişli santrifüj pompalar bulunur. NFPA 20, UL/FM ve EN 12845 standartlarına uygun olarak imal edilir. In fire extinguishing systems, there are in-line, end-suction, and split-case double-suction centrifugal pumps. They are manufactured in accordance with NFPA 20, UL/FM, and EN 12845 standards.

 • Uçtan Emişli Yangın Pompaları End-Suction Fire Pumps

 • Tek kademeli ve uçtan emişli salyangoz gövdeli santrifüj pompalardır. Pompa performansları NFPA standartlarına uygundur. Tek girişli kapalı çark eksenel yüke karşı denge delikleri ve aşınma halkalarıyla dengelenmiş, dinamik olarak balansı alınmıştır. Pompa ve motor esnek bir kaplin vasıtası ile bağlanmış ve ünite ortak bir taban plakası üzerinde sabitlenmiştir. Pompa bakımı oldukça kolaydır ve bakım işlemleri sırasında çark, mil ve diğer dönen elemanlar pompa tesisattan sökülmeden alınabilir. These are single-stage, end-suction centrifugal pumps with volute casings. The pump performance complies with NFPA standards. The single-entry closed impeller is balanced against axial load with balance holes and wear rings, and it is dynamically balanced. The pump and motor are connected via a flexible coupling and mounted on a common base plate. Pump maintenance is quite easy, and during maintenance, the impeller, shaft, and other rotating elements can be removed without disassembling the pump from the installation.

 • Ayrılabilir Gövdeli Çift Emişli Santrifüj Yangın Pompaları Split-Case Double-Suction Centrifugal Fire Pumps

 • Tek kademeli yatay ayrılabilir gövdeli radyal çarklı çift emişli pompalardır. Çift emişli radyal çarkın sırt sırta tasarımı ve kapalı çark yapısı ile eksenel yük sıfırlanmaktadır. Pompa flanşları ANSI/ASME B16.1 Class 250 ‘ye göre tasarlanmıştır. Giriş – çıkış flanşları aynı eksende yer almaktadır. Mil sızdırmazlığı yumuşak salmastralarla sağlanmaktadır. Çift emişli pompaların düşük NPSH karakteri avantajına sahiptir. Pompa ve elektrik motorları standart şasiler üzerinde esnek kaplinlerle bağlanmaktadır. Dizel motorla tahrik de mümkündür. Pompanın çarkı bronz malzemeden, mil paslanmaz çelikten imal edilmektedir. These are single-stage, horizontally split-case, double-suction pumps with radial impellers. The back-to-back design of the double-suction radial impeller and the closed impeller structure neutralizes axial load. The pump flanges are designed according to ANSI/ASME B16.1 Class 250. The suction and discharge flanges are on the same axis. Shaft sealing is provided by soft packing. Double-suction pumps have the advantage of low NPSH characteristics. The pump and electric motors are connected with flexible couplings on standard chassis. They can also be driven by diesel engines. The impeller is made of bronze, and the shaft is made of stainless steel.

 • Hat Tipi Yangın Pompaları In-Line Fire Pumps

 • Tek kademeli, düşey milli, hat tipi salyangoz gövdeli santrifüj pompalardır. Pompa performansları NFPA standartlarına uygundur. Tek emişli, kapalı çark eksenel yüke karşı denge delikleri ve aşınma halkalarıyla dengelenmiş, dinamik olarak balansı yapılmıştır. Pompa ve motor bağlantısı bir adaptör aracılığı ile ve özel rijit kaplin kullanılarak yapılmaktadır. Pompa, tesisattan, gövdesi tesisata bağlı kalacak şekilde ayrılabildiğinden bakım onarım işlemleri kolayca yapılabilmektedir. NFPA yangın standardı gereği mil sızdırmazlığı yumuşak salmastralarla sağlanmaktadır. Tasarıma esas parça değiştirilebilirliği ilkesi benimsenmiştir. Böylece yedek parça tedariki hızlandırılmıştır. Düşük elektrik motor güçleriyle doğrudan kalkış kolaylığı sağlar. These are single-stage, vertically mounted, in-line centrifugal pumps with volute casings. The pump performance complies with NFPA standards. The single-entry closed impeller is balanced against axial load with balance holes and wear rings, and it is dynamically balanced. The pump and motor are connected via an adapter and a special rigid coupling. The pump can be separated from the system while its casing remains attached, making maintenance and repairs easy. The NFPA fire standard requires shaft sealing with soft packing. The design principle focuses on part interchangeability, which speeds up spare part supply. It allows for direct starting with low power electric motors.

Yangın sistemlerine ait tüm detaylara web sitemizden ulaşabilirsiniz. You can find all the details about fire systems on our website.