YERALTI YANGIN HİDRANTIUNDERGROUND FIRE HYDRANT

Yer Altı HidrantıUnderground Hydrant
Binaların Yangından Korunması Hakkındaki YönetmelikRegulation on Fire Protection of Buildings
Hidrant sistemi - Madde 95Hydrant System - Article 95

(1) Yapıların yangından korunmasında, ilk müdahalede söndürülemeyen yangınlara dışarıdan müdahale edebilmek için mümkün olduğunca yapının veya binanın bütün çevresini kapsayacak şekilde tesis edilecek hidrant sistemi bünyesinde yerleştirilecek hidrantların, itfaiye ve araçlarının kolay yanaşabileceği ve bağlantı yapabileceği şekilde düzenlenmesi gerekir. In the protection of buildings from fire, it is necessary to arrange the hydrants placed within the hydrant system covering as much as possible around the whole building or structure so that the fire brigade and vehicles can easily approach and connect to intervene from the outside in fires that cannot be extinguished in the initial intervention.

(2) Hidrant sistemi dizayn debisinin en az 1900 l/dak olması şarttır. Debi, binanın tehlike sınıfına göre artırılır. Hidrant çıkışında 700 kPa basınç olması gerekir. The design flow rate of the hydrant system must be at least 1900 l/min. The flow rate is increased according to the hazard class of the building. There must be a pressure of 700 kPa at the hydrant outlet.

(3) Hidrantlar arası uzaklık çok riskli bölgelerde 50 m, riskli bölgelerde 100 m, orta riskli bölgelerde 125 m ve az riskli bölgelerde 150 m alınır. The distance between hydrants is 50 m in very risky areas, 100 m in risky areas, 125 m in moderately risky areas, and 150 m in less risky areas.

(4) Normal şartlarda hidrantlar, korunan binalardan ortalama 5 ile 15 m kadar uzağa yerleştirilir. Under normal conditions, hydrants are placed about 5 to 15 m away from the protected buildings.

(5) Hidrant sistemine suyu sağlayan boru donanımında ring sistemi mevcut değil ise, kullanılabilecek en düşük borunun çapının 100 mm olması ve hidrolik hesaba göre belirlenmesi gerekir. If there is no ring system in the pipe equipment supplying water to the hydrant system, the minimum diameter of the pipe to be used should be 100 mm and determined according to hydraulic calculations.

(6) Sistemde kullanılacak hidrantların, ilgili Türk Standartlarına uygun yerüstü yangın hidrantı olması gerekir. Hidrant sisteminde, hidrant yenilenmesini ve bakım işlemlerinin yapılmasını kolaylaştıracak uygun noktalarda ve yerlerde yeraltı veya yerüstü veyahut hem yeraltı ve hem de yerüstü hat kesme vanaları temin ve tesis edilir. The hydrants to be used in the system must be aboveground fire hydrants compliant with the relevant Turkish Standards. In the hydrant system, underground or aboveground or both underground and aboveground pipe cut-off valves are provided and installed at suitable points and locations to facilitate hydrant renewal and maintenance operations.

(7) İçerisinde her türlü kullanım alanı bulunan ve genel yerleşme alanlarından ayrı olarak planlanan yerleşim alanlarında yapılacak binaların taban alanları toplamının 5000 m2’den büyük olması halinde dış hidrant sistemi yapılması mecburidir. In areas where buildings with all kinds of usage areas are planned separately from general settlement areas and where the total floor areas of the buildings to be constructed exceed 5000 m2, an external hydrant system must be installed.

(8) Sorumluluk bölgelerinde hizmette bulunan araçların giremeyeceği veya manevra yapamayacağı, ulaşım imkânı olmayan yerleşim mahalleri olan belediyeler, buralarda meydana gelebilecek yangınlara etkili bir şekilde müdahale yapılabilmesi bakımından, bu yerleşim yerlerinin uygun yerlerine yerüstü yangın hidrantları veya pompa ile teçhiz edilmiş yeterli kapasitede yangın havuzları ve sarnıçları yaptırmak mecburiyetindedir. Municipalities with settlement areas where service vehicles cannot enter or maneuver, and where there is no access, are obliged to construct aboveground fire hydrants or, if necessary, fire ponds and reservoirs equipped with pumps in suitable locations to effectively intervene in fires that may occur in these areas.